Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dự án Tăng cường sự hòa nhập và sống độc lập cho người khuyết tật

Ngày: 07/07/2022

Địa điểm thực hiện: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Thời gian thực hiện: 2022-2026

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Mục tiêu tổng thể: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và thúc đẩy khả năng hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Mục tiêu 1: Cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phát triển mô hình chăm sóc người khuyết tật tại cộng đồng

Mục tiêu 2: Cải thiện dịch vụ xã hội để hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật

Mục tiêu 3: Cải thiện việc thực thi chính sách cho người khuyết tật

Kết quả mong đợi

Kết quả mong đợi 1.1: Kỹ năng chăm sóc người khuyết tật của đội ngũ y tế và gia đình người khuyết tật được cải thiện

Kết quả mong đợi 1.2: Người khuyết tật được hưởng dịch vụ chăm sóc liên tuyến gắn liền với nhà trung chuyển

Kết quả mong đợi 2.1: Tăng cường khả năng sống độc lập và hòa nhập cho người khuyết tật

Kết quả mong đợi 2.2: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về khuyết tật và hòa nhập khuyết tật

Kết quả mong đợi 3.1: Cải thiện tình trạng tiếp cận vật lý cho người khuyết tật

Kết quả mong đợi 3.2: Thúc đẩy vai trò của Hội/Câu lạc bộ người khuyết tật tham gia vận động hỗ trợ người khuyết tật