Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Giám sát và đánh giá, vận động chính sách thực hiện Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật

Ngày: 03/11/2018

Mục tiêu cụ thể: Tăng cường năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật trong việc giám sát, đánh giá Công ước LHQ về quyền của người khuyết tật tại 3 miền Bắc – Trung – Nam của Việt Nam.

Đơn vị tài trợ: Tổ chức CBM tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2015-2019

Kết quả dự kiến:

 Kết quả dự kiến 1: Tổ chức Hội của người khuyết tật tại 3 miền Bắc – Trung – Nam được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc giám sát, đánh giá Công ước LHQ về quyền của người khuyết tật

Bộ công cụ tập huấn gồm 6 phần sẽ được dùng để tập huấn cho các tổ chức Hội của người khuyết tật tại 3 miền Bắc – Trung – Nam từ năm 2016 đến 2019.

 Kết quả dự kiến 2: DPO ở Việt Nam hoạt động tích cực và hiệu quả đóng góp tích cực cho báo cáo của các tổ chức Hội của người khuyết tật về giám sát đánh giá thực thi Công ước vào các năm 2017 và 2019.

Kết quả dự kiến 3: Cải thiện thông tin chia sẻ của các tổ chức DPO trên toàn quốc với Công ước LHQ là kim chỉ nam.

Kết quả dự kiến 4: Tăng cường năng lực dành riêng cho trung tâm ACDC về quản lý dự án, trợ giúp kỹ thuật và kỹ năng giám sát đánh giá.

Những đầu ra dự kiến:

  • Báo cáo của các tổ chức của người khuyết tật gửi lên Liên hiệp quốc trước ngày 5 tháng 2 năm 2017 và năm 2019.
  • Khoảng 2000 người khuyết tật là lãnh đạo và các thành viên nòng cốt của tổ chức Hội người khuyết tật sẽ được tập huấn và trang bị năng về quản lý tổ chức, vận động chính sách và giám sát, đánh giá.
  • Một bộ giáo trình tập huấn dành riêng cho người khuyết tật sẽ được thiết kế, thử nghiệm và đưa vào tập huấn trong tương lai với tổ chức Hội của người khuyết tật trên toàn quốc.
  • Mạng lưới của tổ chức Hội người khuyết tật được tăng cường năng lực, chia sẻ thông tin thông suốt, hợp tác trong các hoạt động về vận động chính sách dành cho người khuyết tật.