Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần và phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật (AVAC)

Ngày: 23/06/2022

Địa điểm thực hiện: Hà Nội & Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: 2022 – 2024.

Nhà tài trợ: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI).

Đối tượng hưởng lợi:

  • Trẻ em và trẻ em khuyết tật
  • Cha mẹ/người chăm sóc trẻ em và Cha mẹ/người chăm sóc trẻ em khuyết tật
  • Nhân viên các tổ chức xã hội
  • Nhân viên nhà nước/nhà hoạch định chính sách.

Mục đích dự án:

Mục đích chính của dự án là cung cấp các biện pháp can thiệp cần thiết để tăng quyền cho trẻ em, bao gồm trẻ em khuyết tật, thuộc tất cả bản dạng giới, để các trẻ em tham gia có ý nghĩa vào các quá trình ra quyết định và được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực.

Mục tiêu:

  1. Mục tiêu chung

Góp phần hỗ trợ chính phủ và các bên liên quan ở tất cả các cấp ở Việt Nam thực hiện hiệu quả quyền trẻ em đã cam kết.

  1. Mục tiêu cụ thể
  • Kết quả trung gian: Trẻ em, bao gồm trẻ em khuyết tật được hỗ trợ bởi các tổ chức xã hội có năng lực và các tổ chức liên quan để tham gia một cách ý nghĩa vào quá trình ra quyết định và được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực.
  • Kết quả 1: Trao quyền cho cá nhân và trẻ em: Trẻ em, bao gồm trẻ khuyết tật, cha/mẹ/người chăm sóc của trẻ có kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em.
  • Kết quả 2: Các tổ chức xã hội và mạng lưới của họ, bao gồm các mạng lưới khuyết tật, có đầy đủ năng lực để có tiếng nói riêng và những lo ngại của trẻ em về vấn đề trừng phạt thể chất và tinh thần và xâm phạm trẻ em trên môi trường mạng.
  • Kết quả 3: Các cơ quan nhà nước và những người có trách nhiệm khác hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em và quyền được bảo vệ trong tất cả các môi trường (gia đình, trường học, cộng đồng, trực tuyến).