Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tăng cường sự hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật "Chúng tôi có thể!"

Ngày: 21/12/2018

Nhà tài trợ: ChildFund Vietnam

Mục đích dự án

Mục đích chính của dự án "Chúng tôi có thể" là hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng như những công dân độc lập tự tin vào bản thân và sức mạnh của chính mình.

Mục tiêu

Ba mục tiêu chính:

Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức và hiểu biết về khuyết tật cho người khuyết tật, thành viên gia đình, cán bộ địa phương và cộng đồng nhằm hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Mục tiêu 2: Tăng cường chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật để họ trở nên tự tin và độc lập

Mục tiêu 3: Đa dạng hóa mô hình sinh kế cho người khuyết tật nhằm hỗ trợ họ duy trì thu nhập và chất lượng cuộc sống của gia đình.

Đầu ra

Các đầu ra chính của dự án đề xuất được thiết lập theo ba mục tiêu trên:

Đầu ra 1.1: Đến cuối năm 2018, ít nhất 60 người khuyết tật ở 02 khu vực dự án (những người trực tiếp tham gia vào dự án và trở thành thành viên chính của nhóm tự lực) hiểu thêm về các quyền hợp pháp và khuyết tật của họ thông qua đào tạo, tham gia nhóm tự lực và các hoạt động dự án khác.

Đầu ra 1.2: Đến cuối năm 2018, ít nhất 60 cán bộ chính quyền địa phương tham gia hiểu thêm về các quyền và năng lực hợp pháp của người khuyết tật thông qua đào tạo, tham gia nhóm tự lực và các hoạt động dự án khác.

Kết quả 1.3: Đến giữa năm 2018, thành lập và tự điều hành ít nhất 02 nhóm tự lực tại 02 huyện mục tiêu thuộc 02 tỉnh nhằm lãnh đạo các hoạt động của người khuyết tật tại địa phương.

Đầu ra 2.1: Đến cuối năm 2018, phát triển năng lực cho ít nhất 40 người khuyết tật và cán bộ y tế địa phương tham gia thông qua đào tạo để họ có thể áp dụng các kiến ​​thức/ kỹ thuật phục hồi chức năng vào cuộc sống và công việc.

Đầu ra 2.2: Đến cuối năm 2018, xây dựng ít nhất 02 nhóm phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại 02 huyện mục tiêu của 02 tỉnh với các thành viên chính từ các nhóm tự lực và các cán bộ y tế địa phương.

Đầu ra 3.1: Đến cuối năm 2018, hoàn thành 02 cuộc đánh giá/ điều tra nhằm xác định nhu cầu và mô hình nhằm phát triển sinh kế cho người khuyết tật và các thành viên gia đình/ người chăm sóc họ.

Đầu ra 3.2: Đến giữa năm 2019, có ít nhất 20 hộ gia đình có người khuyết tật tham gia vào các hoạt động thí điểm và tăng thu nhập với sự tham gia tích cực của người khuyết tật.