Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Những thành tựu cơ bản

Ngày: 30/10/2020

Những viên gạch đầu tiên của ACDC đóng góp cho cộng đồng người khuyết tật đã trở thành những thành quả ban đầu, cùng nhìn lại những thành tựu cơ bản giai đoạn 2016 - 2020 của ACDC.