Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Ngày: 30/10/2020

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật và nhóm yếu thế.

Can thiệp của ACDC tập trung vào việc cải thiện môi trường chính sách, phá bỏ các rào cản vật lý và rào cản xã hội, đồng thời hỗ trợ khuyến khích người khuyết tật và người yếu thế nâng cao năng lực bản thân và đóng góp giá trị cho xã hội. 

  • Mục tiêu 1: Góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề khuyết tật
  • Mục tiêu 2: Cải thiện Luật và chính sách đối với người khuyết tật và nhóm yếu thế
  • Mục tiêu 3: Thúc đẩy sự phát triển và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật
  • Mục tiêu 4: Hỗ trợ xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới của người khuyết tật, đưa tiếng nói của họ ra thế giới
  • Mục tiêu 5: Phát triển năng lực của ACDC