Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Báo cáo Đánh giá nhanh lần thứ hai về các tác động kinh tế - xã hội của Covid-19 đối với người khuyết tật ở Việt Nam

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 10/07/2023 | Download

Báo cáo Đánh giá nhanh lần thứ hai về các tác động kinh tế - xã hội của Covid-19 đối với người khuyết tật ở Việt Nam