Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển chuyên gia hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu về dụng cụ trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng của người khuyết tật

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHUYÊN GIA HOÀN THIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VỀ

DỤNG CỤ TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Hà Nội, ngày 17  tháng 10  năm 2023

 1. Cơ sở hoạt động

Dự án “Cơ hội và Hòa nhập cho người khuyết tật” do Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng thực hiện hướng đến việc phát triển và ghi nhận các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người khuyết tật, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe và quyền việc làm của người khuyết tật.

Năm 2014, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (UNCRPD). Năm 2010, Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua thể hiện một số điểm khác biệt giữa pháp luật trong nước và các quy phạm, tiêu chuẩn quốc tế, và sự thay đổi phát triển kinh tế xã hội cũng đòi hỏi cần có điều chỉnh chính sách pháp luật và tăng cường việc thực thi pháp luật. Luật Người khuyết tật sửa đổi trong tương lai sẽ là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong các lĩnh vực khác nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người khuyết tật trên toàn quốc. Vào năm 2021, kế hoạch sửa đổi Luật Người khuyết tật của Chính phủ Việt Nam đã được ghi nhận là một nội dung trong kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật để thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) sẽ là cơ quan chủ trì soạn thảo luật sửa đổi.

Những bằng chứng thực tế về nhu cầu của người khuyết tật đối với các dụng cụ trợ giúp, bao gồm Dụng cụ chỉnh hình – phục hồi chức năng là một trong những căn cứ trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án sửa đổi bổ sung Luật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật. Do vậy, Dự án đã phối hợp với Hội người khuyết tật Quảng Ngãi để triển khai hoạt động khảo sát nhu cầu người khuyết tật tại địa phương.

Kết quả của việc khảo sát nhu cầu sẽ được tổng hợp và chia sẻ cho các chuyên gia hỗ trợ cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Từ đó, Dự án sẽ dần thúc đẩy việc ban hành các chính sách hỗ trợ người khuyết tật phù hợp với nhu cầu của họ và điều kiện kinh tế hiện tại. Vì vậy, ACDC hiện đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu để hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu về dụng cụ trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình – phục hồi chức năng của người khuyết tật sau khảo sát.

 1. Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu của hoạt động này là nhằm tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo đánh giá nhu cầu về dụng cụ trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình - Phục hồi chức năng của người khuyết tật trên cơ sở các dữ liệu được thu thập. Báo cáo này sẽ được chia sẻ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thúc đẩy việc ban hành các chính sách hỗ trợ người khuyết tật phù hợp với nhu cầu của họ và điều kiện kinh tế hiện tại.

 1. Kết quả cần đạt được

01 Báo cáo đánh giá nhu cầu về dụng cụ trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình-PHCN của NKT. Nội dung dự kiến bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau: Thông tin chung (Bối cảnh; Mục tiêu; Phương pháp), Nhu cầu của người khuyết tật với các dịch vụ xã hội, đặc biệt là nhu cầu đối với dụng cụ trợ giúp, Tổng kết.

 1. Trách nhiệm/Phạm vi công việc của Tư vấn

Tư vấn có thể đề xuất thay đổi những nội dung dưới đây cho phù hợp và hiệu quả. Những thay đổi cần được thảo luận với Viện ACDC trước khi triển khai.

 • Nghiên cứu các tài liệu liên quốc tế và trong nước về nhu cầu người khuyết tật về các dịch vụ xã hội, các chính sách hỗ trợ dụng cụ trợ giúp cho NKT cũng như chính sách chăm sóc sức khoẻ cho NKT;
 • Tổng hợp dữ liệu của cuộc khảo sát nhu cầu người khuyết tật về các dịch vụ xã hội;
 • Tham gia các họp nhóm kỹ thuật và Hội thảo góp ý do ACDC tổ chức;
 • Xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu về dụng cụ trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình - Phục hồi chức năng của người khuyết tật.
 1. Kế hoạch chi tiết, thời gian và phương pháp triển khai
 2. Thời gian, địa điểm thực hiện
  • Địa điểm: Tư vấn được tuyển chọn sẽ làm việc tại nhà và có thể tham gia một số cuộc họp, hội nghị, hội thảo tại Hà Nội hoặc một số địa phương khác.
  • Thời gian tổng hợp và viết báo cáo: tháng 11-12/2023
 3. Phương pháp triển khai
 • Thu thập, rà soát và nghiên cứu các tài liệu về người khuyết tật, Luật người khuyết tật và các lĩnh vực liên quan, bao gồm các báo cáo, các nghiên cứu khoa học và các tài liệu khác.
 • Tổng hợp, phân tích dữ liệu của cuộc khảo sát.
 • Xây dựng và hoàn thiện báo cáo khảo sát thông tin nhu cầu người khuyết tật về các dịch vụ xã hội.
 1. Kế hoạch dự kiến

STT

Nội dung

Thời gian dự kiến

Số ngày

1

Rà soát, nghiên cứu tài liệu

6/11/2023

01

2

Xây dựng đề cương báo cáo

13/11/2023

01

3

Tổng hợp và phân tích dữ liệu, thông tin

20/11/2023

02

4

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo

5/12/2023

04

Tổng

08

 

 1. Yêu cầu về phẩm chất/trình độ và kinh nghiệm
  • Chuyên gia phải có bằng Thạc sĩ trở lên về Luật học/xã hội học/hành chính công…
  • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực người khuyết tật;
  • Kỹ năng chuyên nghiệp trong việc tóm tắt, phân tích và viết báo cáo.
 2. Phí tư vấn

Phí tư vấn được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi chuyên gia tư vấn và ACDC thảo luận và thống nhất.

 1. Quản lý và giám sát

Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Điều phối dự án. Khi thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương, tư vấn sẽ chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ dự án.

XI. HỒ SƠ

      1. Hồ sơ của tư vấn/ Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn.

      2. Các tài liệu nghiên cứu liên quan đã từng (tham gia) nghiên cứu trước đây (nếu có).

XII. HẠN NỘP HỒ SƠ

Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 27/10/2023

Hồ sơ gửi về:

 • Email: tuyendung@acdc.org.vn
 • Điện thoại: 024 6675 3946

Lưu ý: 

 • ACDC sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp.
 • ACDC tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các tư vấn. Chúng tôi hoan nghênh mọi tư vấn đủ điều kiện. Quy trình lựa chọn của ACDC tuân thủ các cam kết trong chính sách bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ … của tổ chức.