Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển dụng tư vấn về đánh giá cuối kỳ Dự án"Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật"

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Đánh giá cuối kỳ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT”

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

 1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT & THÔNG TIN DỰ ÁN

Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức của và vì người khuyết tật hoạt động tại Việt Nam. Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho Người Khuyết Tật” dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID/Việt Nam) được ACDC thực hiện trong giai đoạn Tháng 9 năm 2018 đến tháng 8 năm 2021 tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong tiếp cận vật lý cho người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông và y tế và xây dựng các mô hình hỗ trợ bền vững cho người khuyết tật.

Mục đích dự án: Tăng cường việc thực hiện các chính sách về y tế và tiếp cận vật lý cho người khuyết tật

Các hoạt động của dự án được thiết kế nhằm hướng tới các kết quả mong đợi cụ thể tương ứng:

Kết quả mong đợi 1: Chính sách liên quan với người khuyết tật được xây dựng, xem xét điều chỉnh hợp lý

Tập trung vào các chính sách liên quan tới tiếp cận vật lý và chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật, hoạt động này sẽ được tiến hành với sự hợp tác cùng các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương.

Kết quả mong đợi 2: Năng lực thực thi chính sách về người khuyết tật cho các cơ quan liên quan được tăng cường

Đối tượng tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động này sẽ bao gồm ngành xây dựng, giao thông vận tải, y tế, Ban công tác về NKT và Hội người khuyết tật. Hoạt động này được thực hiện chủ yếu ở cấp tỉnh

Kết quả mong đợi 3: Việc thực thi các chính sách cho người khuyết tật được thúc đẩy

Các hoạt động trong hợp phần này sẽ được thực hiện ở cả cấp huyện, tỉnh và có mối liên hệ với cấp Trung Ương.

(chi tiết thông tin dự án sẽ được cung cấp)

Để đánh giá được các thay đổi do dự án đã thực hiện trong thời gian 3 năm qua, dự án mong đợi sẽ có đợt đánh giá cuối kỳ được thực hiện tại tất cả các địa bàn thực hiện dự án. Chính vì vậy, ACDC mong muốn tìm kiếm tư vấn có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện đánh giá cuối kỳ cho dự án.

 1. MỤC ĐÍCH đánh giá

Đánh giá cuối kỳ là cơ sở để đánh giá các kết quả và thay đổi của dự án sau 3 năm triển khai hoạt động cũng như các chỉ số đầu ra và chỉ số tác động chung của dự án có đạt tiến độ như kỳ vọng hay không. Đây là đánh giá quan trọng nhằm phục vụ cho công tác quản lý và lượng giá các kết quả để có những điều chỉnh phù hợp (nếu cần) và tác động của dự án sau này.

 1. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Sau đánh giá dự án mong đợi sẽ nhận được 01 báo cáo đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Kết quả đánh giá sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc tiến hành theo dõi và giám sát cũng như đánh giá kết quả đạt được của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho Người Khuyết Tật”. Cụ thể, báo cáo sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về:

Kết quả mong đợi 1: Chính sách liên quan với người khuyết tật được xây dựng, xem xét điều chỉnh hợp lý

 • Tình hình thực hiện kết quả với Luật khám chữa bệnh sửa đổi và Bộ tiêu chí giao thông đường bộ phổ quát cũng như các quy định, quy chuẩn có liên quan đến dự án;

Kết quả mong đợi 2: Năng lực thực thi chính sách về người khuyết tật cho các cơ quan liên quan được tăng cường

 • Đánh giá về các vấn đề của NKT và thực hiện các quy tắc, quy chuẩn liên quan trong khuôn khổ can thiệp của dự án, đặc biệt chú ý tới:
 1. Ngành giao thông và xây dựng:
  • Nhận thức và thực hành liên quan tới các vấn đề khuyết tật trong thực hiện các công trình giao thông và xây dựng sau khi dự án can thiệp.
  • Đánh giá hiện trạng tiếp cận vật lý và tình hình thực hiện các chính sách, quy chuẩn liên quan tới tiếp cận vật lý cho NKT trong giao thông và xây dựng tại các tỉnh (có được số liệu về các công trình, phương tiện giao thông tiếp cận với người khuyết tật kể từ khi dự án triển khai)
  • Nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ ngành giao thông, xây dựng liên quan đến các vấn đề khuyết tật (nếu có)
 2. Ngành y tế:
  • Đánh giá hiện trạng dịch vụ y tế cho NKT tại các bệnh viện đã hoặc đang triển khai mô hình nhà trung chuyển được thay đổi như thế nào?
  • Đánh giá hiện trạng các chính sách áp dụng tại địa phương về tiếp cận cho NKT tại các cơ sở y tế mà dự án đang can thiệp Áp dụng những kiến thức đã học về công tác xã hội và hòa nhập khuyết tật của cán bộ ngành y tế đã được nâng cao kiến thức như thế nào.
  • Tính khả thi của mô hình và khả năng nhân rộng mô hình như thế nào?
  • Các khuyến nghị để giúp hoàn thiện mô hình trong tương lai
 3. Ban công tác về người khuyết tật (PCD) và Hội người khuyết tật:
  • Đánh giá tình hình thực hiện vấn đề về bạo lực dựa cơ sở giới (thực trạng, nhận thức, công tác đào tạo tập huấn, …)
  • Đánh giá tình hình hoạt động của ban công tác về người khuyết tật các tỉnh (nếu có),
  • Đánh giá tình hình về sự tham gia của Hội người khuyết tật trong việc giám sát thực thi chính sách so sánh trước khi thực hiện dự án với sau khi thực hiện dự án.
  • Đánh giá tình hình hiểu biết các vấn đề về luật và chính sách; kiến thức về sống độc lập, bạo lực trên cở sở giới với người khuyết tật … so sánh trước khi thực hiện dự án với sau khi thực hiện dự án.
  • Các thay đổi của Hội người khuyết tật về phương pháp cũng như hoạt động trong 3 năm qua?

 

 1.  TRÁCH NHIỆM/PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN:

1. Tư vấn có trách nhiệm:

 • Nghiên cứu các tài liệu, chỉ số của dự án;
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật (đề cương nghiên cứu) dựa trên điều khoản tham chiếu này và các tài liệu có liên quan do ACDC cung cấp;
 • Tham gia vào việc góp ý và thống nhất với ACDC bộ công cụ hoàn chỉnh cho cuộc đánh giá và có thể sử dụng cho các đợt điều tra đánh giá kết quả sau này;
 • Lập kế hoạch – lựa chọn cỡ mẫu, phân công nhiệm vụ và lập lịch đi phỏng vấn…để đảm bảo các quy định về thời gian và cách thức nhập số liệu từ các bảng hỏi vào phần mềm (nếu có);
 • Đi khảo sát và đánh giá thực địa dựa trên kế hoạch đã lập
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý số liệu từ bộ công cụ đã thu thập;
 • Dự thảo và Hoàn thiện báo cáo và gửi cho ACDC.
 •  Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).
 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
 • Thời gian thực hiện và hoàn thành
  • Bắt đầu đánh giá thực địa: Tuần đầu tháng 4 năm 2021
  • Hoàn thiện báo cáo: Tuần đầu tháng 05 năm 2021
 • Địa điểm: Đánh giá sẽ được thực hiện tại địa bàn 3 tỉnh dự án bao gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và một số Bộ ngành ở cấp trung ương
 • Đối tượng:
  • Cấp trung ương: Bộ y tế, Bộ giao thông vận tải
  • Cấp tỉnh/huyện: Sở Y tế,  Giao thông, Xây dựng, Hội người khuyết tật, Ban công tác về người khuyết tật; Trung tâm y tế, bệnh viên nơi có mô hình nhà trung chuyển.
  • Hộ gia đình/người khuyết tật: người khuyết tật, phụ nữ khuyết tật,…
  • Người không khuyết tật

Lưu ý: Đánh giá mỗi tỉnh 02 địa bàn trùng với 02 địa bàn đã khảo sát đầu vào.

5.1 Trưởng nhóm

Nội dung

Địa điểm

Ngày làm việc

Soạn thảo và thống nhất đề cương với thành viên trong nhóm và ACDC

Hà Nội

02 ngày

Nghiên cứu tài liệu dự án

Hà Nội

02 ngày

Góp ý và thống nhất bộ công cụ với thành viên trong nhóm và ACDC

Hà Nội

01 ngày

Đánh giá thực địa (không tính ngày di chuyển) x số lượng tư vấn

3 tỉnh

06 ngày

Xử lý số liệu từ bộ công cụ đã thu thập;

Hà Nội

02 ngày

Góp ý và tổng hợp báo cáo

Hà Nội

02 ngày

Hoàn thiện báo cáo với sự thống nhất của ACDC

Hà Nội

05 ngày

Tổng thời gian

20 ngày

 

 1. YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển hoặc thực hiện các nghiên cứu đánh giá các dự án phát triển,
 • Kiến thức về tiếp cận nhân quyền trong hoạt động
 • Kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề khuyết tật
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt
 • Kỹ năng viết báo cáo xuất sắc
 • Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.
 1. TRÁCH NHIỆM ACDC
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Liên hệ và đặt lịch với các bên liên quan;
 • Cung cấp số liệu cho tư vấn theo yêu cầu
 • Tổ chức hậu cần bao gồm đi lại, ăn ở tại thực địa, và thanh toán các chi phí liên quan; Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình thực địa của tư vấn sẽ được chi trả bởi ACDC theo các quy định và định mức của ACDC.
 • Lựa chọn các thành viên đi phỏng vấn và tổ chức các cuộc họp có liên quan;
 • Hỗ trợ tư vấn trong việc xử lý số liệu;
 • Góp ý báo cáo dự thảo
 1. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT
 • Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Điều phối dự án.
 • Khi thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương, tư vấn sẽ chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ dự án.
 1. HỒ SƠ
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn.
  • Các tài liệu nghiên cứu, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực khuyết tật đã từng tham gia nghiên cứu trước đây (nếu có)
 1. NỘP HỒ SƠ:
 • Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 20/03/2021
 • Địa chỉ gửi hồ sơ tư vấn và liên hệ:
  • Cán bộ nhân sự: Nguyễn Thị Ánh Ngọc
  • Điện thoại: 024 66 75 39 46 - 024 6291 0814
  • Email: tuyendung@acdc.org.vn
 • Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ

khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc)

 1. YÊU CẦU BÁO CÁO

Sản phầm của tư vấn được chấp thuận bản cuối cùng phải có cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong quá trình chỉnh sửa các bản thảo, tiếng Việt là ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng